"... It is not difficult; the difficulty is that most people don't know much about functional analysis and fixed point theory..." M. BulíčekMatematická analýza I - NMAF051, 2018/2019


Cvičenia sa konajú v pondelok, 14:50 - 17:05 v M6 (paralelka X) a v utorok, 10:40 - 12:55 v T9 (paralelka Y).

Počas semestra sa budú písať tri písomky, každá po 20 bodov. Zároveň je možné získať 15 bodov za aktivitu na cvičení. K zápočtu je potrebné získať aspoň 35 bodov (z plného počtu 75). Body za aktivitu sa dajú získať prezentáciou pripravených príkladov pri tabuli, každý príklad má hodnotu 3 bodov. Ak nemôžete prísť, body môžete získať aj tak, že mi odovzdáte alebo pošlete vyriešený príklad pred začiatkom cvičenia.

Vznikajúce skriptá od doc. Černého a doc. Pokorného na zimný a letný semester.

Riešené zápočtové písomky:
1. zápočtová písomka 29/10 a 30/10,
2. zápočtová písomka 3/12 a 4/12,
3. zápočtová písomka 7/1 a 8/1.

Príklady od doc. Pokorného (bez riešení), tu nájdete všetky spolu alebo jednotlivo:
1. prvá sada
2. druhá sada
3. tretia sada
4. štvrtá sada
5. piata sada
6. šiesta sada
7. siedma sada
8. ôsma sada
9. deviata sada
10. desiata sada
11. jedenásta sada
12. dvanásta sada
13. trinásta sada

Povolené vzorce pre derivácie elementárnych funkcií, primitívne funkcie a substitúcie nájdete na stránkach doc. Pokorného.

Dodatočné príklady na cvičenia od doc. Vybírala (riešenia sú v nemčine) na zimný a letný semester.Matematická analýza II - NMAF052, 2017/2018


Cvičenie sa koná v pondelok, 14:50 - 17:05 v M5.

Počas semestra sa budú písať dve písomky, každá po 20 bodov. Prvá zápočtová písomka sa bude písať na cvičení 9. 4. 2018. Zároveň je možné získať 5 bodov za aktivitu na cvičení. K zápočtu je potrebné získať aspoň 20 bodov, kto ich nezíska počas semestra a má účasť na cvičení aspoň 75% (to znamená 10 cvičení), má nárok na opravnú zápočtovú písomku, ktorá sa bude konať súčasne s prvou skúškou.

Možnosti pre získanie bodov za aktivitu sú nasledovné:
1. Každý týždeň sa na začiatku cvičenia bude písať krátka písomka, jeden jednoduchý príklad na zopakovanie minulého cvičenia. Dokopy sa teda bude písať 12 krátkych písomiek, každá za 3 body. Opravné ani náhradné krátke písomky sa nebudú písať.
2. Každý týždeň dostane každý študent, ktorý je zapísaný na cvičenie, 3 príklady, ktoré si má pripraviť na nasledujúce cvičenie. Na každom cvičení dostane každý prítomný možnosť aspoň jeden príklad odprezentovať pri tabuli. Ak prezentovať nemôže, má možnosť vypracované príklady odovzdať cvičiacej (poslať e-mailom pred začiatkom cvičenia alebo osobne na začiatku cvičenia). Každý takýto príklad (prezentovaný pri tabuli alebo odovzdaný dopredu) má hodnotu 2 bodov.
Takto môže každý študent získať na každom cvičení 0 - 9 bodov, priemerne sa predpokladá aspoň 5 bodov (krátka písomka + prezentácia jedného príkladu). V prípade absencie alebo neúspešných písomiek sa dajú stratené body získať aktívnejšou prípravou zadaných príkladov.
Na konci semestra sa všetky body za aktivitu sčítajú (viac než 50 bodov sa ale získať nedá), súčet sa vydelí 10 a výsledok sa odovzdá prednášajúcemu.

Vznikajúce skriptá od doc. Černého a doc. Pokorného na zimný a letný semester.

Príklady na cvičenia od doc. Vybírala (riešenia sú v nemčine):
1. prvá sada, riešenia
2. druhá sada, riešenia
3. tretia sada, riešenia
4. štvrtá sada, riešenia
5. piata sada, riešenia
6. šiesta sada, riešenia
7. siedma sada, riešenia
8. ôsma sada, riešenia

Príklady na cvičenia od doc. Pokorného (bez riešení):
1. prvá sada
2. druhá sada
3. tretia sada
4. štvrtá sada
5. piata sada
6. šiesta sada
7. siedma sada
8. ôsma sada
9. deviata sada
10. desiata sada
11. jedenásta sada
12. dvanásta sada
13. trinásta sada
14. štrnásta sada